DOŁĄCZ ZALOGUJ KONTAKT

Nasza metoda

Koncepcja: MODELOWANIE POSTAW

Każdy człowiek potrzebuje dobrego przykładu na drodze własnego rozwoju. W PROJEKTORZE tym, kto służy przykładem, jest wolontariusz, czyli osoba odczuwająca potrzebę bezinteresownego dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem i pasją z innymi. Uważamy, że każdy ma potencjał, by zostać wolontariuszem – trzeba go tylko odkryć i twórczo pielęgnować!

Metoda Projektora

Sprawdzona

Wypracowana przez lata dowiadcze, stworzona przez starannie dobranych ekspertów, w oparciu o wzorce osobowe i czynniki wpływajce na rozwój ucznia.

Kreatywna

Sprzyja rozwojowi osoby i grupy w atmosferze yczliwej współpracy, stwarza energi do pozytywnych zmian kreatywna: sprzyja rozwojowi osoby i grupy w atmosferze yczliwej współpracy, stwarza energi do pozytywnych zmian.

Skuteczna

Ponad 20 000 zrealizowanych projektów – ich efektywność została potwierdzona przez dedykowany system ewaluacji skuteczna: ponad 20 000 zrealizowanych projektów – ich efektywność została potwierdzona przez dedykowany system ewaluacji.

Nowatorska

Inspirowana dowiadczeniami Polsko- Amerykaskiej Fundacji Wolnoci, nurtem Gestalt i psychologii pozytywnej nowatorska: inspirowana dowiadczeniami Polsko- Amerykaskiej Fundacji Wolnoci, nurtem Gestalt i psychologii pozytywnej.

Nasze wartości

Bezpieczeńtwo

gwarantowane porozumieniem midzy Fundacj a dyrektorem szkoły oraz regulaminem programu. Sposób, czas i warunki pracy z uczniami s precyzyjnie okrelone, a zajcia na terenie szkoły prowadzi grupa 2-3 wolontariuszy z udziałem nauczyciela.

Skuteczność

potwierdzona specjalnie przygotowan metod monitoringu i ewaluacji działa.

Różnorodność

tematyczna, uwzgldniajca specyficzne potrzeby odbiorców. Przygotowujemy dedykowane programy z różnych dziedzin nauk cisłych i humanistycznych, sztuki i sportu, służące rozpoznawaniu zainteresowa uczniów oraz inspirujce do rozwijania pasji.

Twórcza atmosfera

i warunki sprzyjajce uczeniu si przez działanie, przeywanie i odkrywanie. Podczas zajęć stosujemy kreatywne metody aktywizujce, które inspiruj do rozwizywania rozmaitych zada i zapewniaj dobre samopoczucie uczestników.

Bogactwo środków

umoliwiajcych twórcze działanie: edukacja przez zabaw, gry edukacyjne i dyskusyjne, warsztaty plastyczne, teatralne, muzyczne, taneczne, sportowe oraz pokazy eksperymentów i turnieje.

Kompetencje społeczne,

niezbdne na wszystkich etapach rozwoju, w różnych rolach yciowych. Uczymy, jak skutecznie współpracowa w grupie i jak by obywatelem.

Formy

Projekty systematyczne

2-6 tygodni.

Cykliczne dwugodzinne wizyty wolontariuszy w szkole.

Spójny scenariusz zajęć realizowany z t sam grup uczniów.

Projekty wakacyjne

Co najmniej 5 spotkań.

Minimum 5 godzin dydaktycznych w cigu 1 dnia

Działania edukacyjne prowadzone w jednym miejscu, z ta sam grup

Pikniki edukacyjne / pokazy

Całodzienna impreza edukacyjna na terenie szkoły.

Aktywne działania edukacyjne w małych grupach.

Pokazy dowiadcze, prezentacje urzdze i filmów w dziedziny nauk cisłych.

Szkolenia wolontariuszy

Szkolenia programowe (zasady i treść programu PROJEKTORA).

Szkolenia problemowe

Treci specjalistyczne, problematyka dotyczca realizowanych projektów.