STREFA DLA SZKOŁY
DOŁĄCZ ZALOGUJ KONTAKT

Ważne dokumenty

Aby szkoła mogła zaprosić wolontariuszy powinna najpierw zarejestrować się w internetowej bazie Programu.

Po każdym zrealizowanym projekcie należy wypełnić dwa formularze:

  •   „Oświadczenie Dyrektora Szkoły o przyjęciu oferty publicznej i zawarciu umowy o współpracy placówki oświatowej z organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego”, który po zaakceptowaniu zgłoszonego projektu szkoła otrzymuje drogą mailową. Należy go wydrukować w dwóch egzemplarzach. Po podpisaniu oświadczenia przez upoważnione osoby, opieczętowaniu pieczątkami imiennymi i pieczątką szkoły, jeden egzemplarz prosimy przesłać na adres biura programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki”.
  •  „Zestawienie kosztów przejazdu”, którą przygotowują studenci-wolontariusze. Prosimy o potwierdzenie pobytu studentów w szkole przez podpisanie Tabeli przez upoważnione osoby – Dyrektora Szkoły lub osobę zastępującą, opieczętowanie pieczątkami imiennymi i pieczątką szkoły. Poprawnie wypełniony formularz umożliwia zwrot kosztów podróży poniesionych przez wolontariuszy.

 

Jakie są zadania Szkolnego Opiekuna Projektu?

  • Szkolny Opiekun Projektu informuje nauczycieli i rodziców uczniów o możliwości udziału w projekcie oraz sporządza listę dzieci uczestniczących w zajęciach.
  • Zapoznaje się z treścią, celami i metodami zajęć zaproponowanych przez wolontariuszy oraz ustala wspólnie terminy zajęć w zależności od możliwości czasowych szkoły.
  • Szkolny Opiekun Projektu jest obecny podczas zajęć prowadzonych przez wolontariuszy.
  • Zapoznaje studentów ze szkołą i jej otoczeniem oraz z zasadami bezpieczeństwa, i zasadami przeciwpożarowymi.
  • Szkolny Opiekun Projektu powinien regularnie sprawdzać korespondencję przesyłaną na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym, szczególnie w okresie poprzedzającym realizację projektów.

DO POBRANIA