Chat with us, powered by LiveChat
ZALOGUJ SIĘ KONTAKT

„Matematyka jakiej nie znacie” – podsumowanie

Karolina Sobot, 29 grudnia 2016

Pro­jekt „Mate­ma­tyka jakiej nie zna­cie” dobiegł końca. Na prze­ło­mie listo­pada i grud­nia w Zespole Szkół w Żura­wicz­kach i w Szkole Pod­sta­wo­wej w Różance odbył się finał pro­jektu w postaci gier tere­no­wych. Gry były spraw­dzia­nem wie­dzy i umie­jęt­no­ści naby­tych przez uczniów dzięki zaję­ciom w ramach pro­jektu. Ucz­nio­wie roz­wią­zy­wali zada­nia mate­ma­tyczne ukryte w zakąt­kach Szkoły. Wyma­gały one nie tylko zna­jo­mo­ści mate­ma­tyki, ale też współ­pracy i logicz­nego myśle­nia. Cykl pię­ciu warsz­ta­tów edu­ka­cyj­nych roz­po­czął się we wrze­śniu, całość zajęć była pro­wa­dzona w nie­sza­blo­nowy i kre­atywny spo­sób przez zespół Wolon­ta­riu­szy Pro­gramu „PROJEKTOR- wolon­ta­riat stu­dencki”. Wszystko po to miało na celu poka­zać dzie­ciom, że nauka może być świetną zabawą i że można uczyć się jej na różne spo­soby. Dziękujemy Fundacji Mbank za współpracę.
Dziękujemy Fundacji Mbanku za programy grantowe mPotęgi oraz możliwość współpracy przy promowaniu nauki matematyki w ciekawy i nieszablonowy sposób na terenie Podkarpacia.

Joanna Niemiec

Koordynator Projektu

#ProjektorToMy - podziel się wiadomością!

GALERIA