Chat with us, powered by LiveChat
DOŁĄCZ KONTAKT

„Metody pracy z grupą” dla nowych wolontariuszy

Karolina Sobot, 15 października 2016

Moim zda­niem pod­stawą roz­woju jest sta­wia­nie sobie w życiu coraz trud­niej­szych celów. W związki z tym zde­cy­do­wa­łam się zostać tre­nerką i 15 wrze­śnia zor­ga­ni­zo­wałam szko­le­nie jednodniowe. Rze­szow­scy stu­denci zgło­sili się w bły­ska­wicz­nym tem­pie i wyka­zali chęć do dzia­ła­nia, co było dla mnie miłą nie­spo­dzianką. Celem mojego szkolenia było przy­go­to­wa­nie uczestników do pro­wa­dze­nia pro­jek­tów edu­ka­cyj­nych w programie Projektor – wolontariat studencki i roz­wia­nie ich potencjalnych obaw związanych z pracą z dziećmi.

Uczest­ni­kami przygotowanych przeze mnie zajęć byli stu­denci posia­da­jący zróż­ni­co­wane doświad­cze­nie w pro­wa­dze­niu zajęć dla naj­młod­szych. Wiem jednak, że w czasie spotkania każdy zna­lazł coś dla sie­bie. Dużą uwagę przy­wią­za­łam do metod, które pozwa­lają zwró­cić uwagę dzieci i zaan­ga­żo­wać je do pracy. Nie zabra­kło przy­kła­dów z życia i wymiany doświad­czeń. Roz­pa­try­wa­li­śmy nie­które sytu­acje zarówno z punktu widze­nia pro­wa­dzą­cego, jak i uczest­nika warsz­ta­tów. Wolon­ta­riu­sze dowie­dzieli się jak waż­nym ele­men­tem jest pochwała i forma w jakiej niej udzie­lamy. Owo­cem wie­lo­go­dzin­nej pracy było napi­sa­nie sce­na­riu­szy pro­jek­tów edu­ka­cyj­nych i dys­ku­sja na ich temat. Waż­nym ele­men­tem całego dnia było prze­pla­ta­nie prak­tycz­nych ćwi­czeń zaba­wami inte­gra­cyj­nymi, które pozwo­liły prze­ła­mać lody i lepiej się nam poznać. Dzięki temu łatwiej będzie nam współ­pra­co­wać w przy­szło­ści. Cały dzień szko­le­niowy minął w mgnie­niu oka a 8 godzin dydak­tycz­nych prze­dłu­żyło się do dzie­wię­ciu. Kiedy trzeba było już zwol­nić salę prze­nie­śli­śmy się w oko­lice rze­szow­skiego Rynku, gdzie roz­mowy trwały do póź­nego wie­czora.

Z przy­jem­no­ścią jesz­cze kie­dyś powrócę do roli trenerki!

 

3 wskazówki dla nowych studentów w programie:

  1. Znajdź doświadczonego wolontariusza! Pod koniec zajęć zapewniłam uczestników, że mogą liczyć na moją pomoc w reali­za­cji pro­jek­tów i  wsparcie w trud­nych sytu­acjach. Moim zda­niem na początku dzia­łal­no­ści  ważna jest obec­ność kogoś, kto jest w sta­nie coś dora­dzić.
  2. Bierz udział w praktycznych szkoleniach, w ich czasie można się  wiele nauczyć i zyskać cenne doświad­cze­nie.
  3. Dziel się swo­imi umie­jęt­no­ściami i zapa­laj w innych iskierkę do dzia­ła­nia.

 

 

Kolejną relacje wolonatriuszki z trenerskim doświadczeniem  zaprezentuje Justyna Normantowicz. Więcej bieżących informacji znajdziecie w sekcji wydarzenia. Zostańcie z nami!

Joanna Nie­miec

#ProjektorToMy - podziel się wiadomością!

GALERIA