Chat with us, powered by LiveChat
ZALOGUJ SIĘ KONTAKT

Podróż dookoła świata

Karolina Sobot, 31 października 2016

Szkolenie jednodniowe „Podróż dookoła świata” zrealizowaliśmy 15 października ze sporą dawką pozytywnych emocji. Radość i entu­zjazm z jakim przy­wi­tała nas Celina Andrzejewska – trenerka podziałał na wszyst­kie uczest­niczki. Nasze spo­tka­nie roz­po­czę­li­śmy od zajęć inte­gra­cyjnych. Zabawy pozwo­liły nam na roz­luź­nie­nie stresu oraz spo­wo­do­wały, że już od początku wszyst­kie nas ogar­niała radość. Następ­nie prze­szli­śmy do ucze­nia się pierw­szej metody, a więc po podziale na grupy, roz­po­czę­li­śmy przy­go­to­wa­nia AKWARIUM. Każda grupa miała do wyko­na­nia miesz­ka­nie dla rybek. Myślę, że ta rado­sna twór­czość po podziale na mniej­sze zespoły, pozwo­liła nam na jesz­cze lep­sze pozna­nie się i wymianę poglą­dó­w/kre­atyw­no­ści i rado­ści z two­rze­nia. Kolejną z prac było wyszy­wa­nie plu­sza­ków. Bar­dzo spodo­bało mi się to, iż uczy­li­śmy się metody szy­cia, ale także pozna­li­śmy jak pro­wa­dzić takie zaję­cia dla dzieci i brać pod uwagę ich moż­li­wo­ści. Następ­nie wyko­ny­wa­li­śmy „łapacz snów” – to było dla mnie najciekawsze z zajęć ze względu na moż­li­wość indy­wi­du­al­nej pracy, ale także sku­pie­nia. Ta praca pozwo­liła także na pokazanie swo­jej arty­stycz­nej duszy. Ostat­nią z prac był lap­book – świetna moż­li­wość nauki przez zabawę. Sama nie pomy­śla­ła­bym o takiej for­mie nauki, a zde­cy­do­wa­nie dla dzieci będzie to niesamowite doświadczenie two­rzyć wła­sną książkę.

Warsz­taty „Podróż dookoła świata” były bar­dzo dobrze spę­dzo­nym cza­sem. Umoż­li­wiły mi „prze­nie­sie­nie” się na moment do dzie­ciń­stwa i bar­dzo podo­bało mi się to, że sami mogli­śmy wyko­ny­wać prace. Uwa­żam, że umie­jęt­no­ści, które naby­łam pod­czas warsz­ta­tów, zde­cy­do­wa­nie przy­da­dzą mi się w pracy z dziećmi i działania w programie Projektor – wolontariat studencki. Jeśli tylko będę mogła uczestniczyć w takich zajęciach, z pew­no­ścią dołączę do kolejnych wydarzeń. Bar­dzo dzię­kuję Celi­nie za przy­go­to­wa­nie i pro­wa­dze­nie zajeć.

 

3 powody dlaczego chciałam wziąć udział w szkoleniu:

1. Warto rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności. Najlepsza inwestycja w życiu? To inwestycja w samego siebie. Nigdzie nie wkładając swojej pracy nie odczujesz tego, jak wtedy gdy zaczniesz wkładać w siebie.
2. Warto poznawać ludzi, tym bardziej ludzi, którzy też chcą coś robić. Warto wymieniać się doświadczeniami, uwagami, warto się cieszyć z własnej obecności wśród ludzi wartościowych.
3. Warto korzystać z możliwości darmowych szkoleń, które później będziemy mieli możliwość sprawdzić w praktyce. Chyba nie ma nic lepszego. Narzekasz że na studiach sama teoria? Weź udział w szkoleniu, później sprawdzaj się w praktyce.

Marta Pyrkosz – uczestnika szkolenia

#ProjektorToMy - podziel się wiadomością!

GALERIA