Chat with us, powered by LiveChat
DOŁĄCZ KONTAKT

Podróż dookoła świata

Karolina Sobot, 31 października 2016

Szkolenie jednodniowe „Podróż dookoła świata” zrealizowaliśmy 15 października ze sporą dawką pozytywnych emocji. Radość i entu­zjazm z jakim przy­wi­tała nas Celina Andrzejewska – trenerka podziałał na wszyst­kie uczest­niczki. Nasze spo­tka­nie roz­po­czę­li­śmy od zajęć inte­gra­cyjnych. Zabawy pozwo­liły nam na roz­luź­nie­nie stresu oraz spo­wo­do­wały, że już od początku wszyst­kie nas ogar­niała radość. Następ­nie prze­szli­śmy do ucze­nia się pierw­szej metody, a więc po podziale na grupy, roz­po­czę­li­śmy przy­go­to­wa­nia AKWARIUM. Każda grupa miała do wyko­na­nia miesz­ka­nie dla rybek. Myślę, że ta rado­sna twór­czość po podziale na mniej­sze zespoły, pozwo­liła nam na jesz­cze lep­sze pozna­nie się i wymianę poglą­dó­w/kre­atyw­no­ści i rado­ści z two­rze­nia. Kolejną z prac było wyszy­wa­nie plu­sza­ków. Bar­dzo spodo­bało mi się to, iż uczy­li­śmy się metody szy­cia, ale także pozna­li­śmy jak pro­wa­dzić takie zaję­cia dla dzieci i brać pod uwagę ich moż­li­wo­ści. Następ­nie wyko­ny­wa­li­śmy „łapacz snów” – to było dla mnie najciekawsze z zajęć ze względu na moż­li­wość indy­wi­du­al­nej pracy, ale także sku­pie­nia. Ta praca pozwo­liła także na pokazanie swo­jej arty­stycz­nej duszy. Ostat­nią z prac był lap­book – świetna moż­li­wość nauki przez zabawę. Sama nie pomy­śla­ła­bym o takiej for­mie nauki, a zde­cy­do­wa­nie dla dzieci będzie to niesamowite doświadczenie two­rzyć wła­sną książkę.

Warsz­taty „Podróż dookoła świata” były bar­dzo dobrze spę­dzo­nym cza­sem. Umoż­li­wiły mi „prze­nie­sie­nie” się na moment do dzie­ciń­stwa i bar­dzo podo­bało mi się to, że sami mogli­śmy wyko­ny­wać prace. Uwa­żam, że umie­jęt­no­ści, które naby­łam pod­czas warsz­ta­tów, zde­cy­do­wa­nie przy­da­dzą mi się w pracy z dziećmi i działania w programie Projektor – wolontariat studencki. Jeśli tylko będę mogła uczestniczyć w takich zajęciach, z pew­no­ścią dołączę do kolejnych wydarzeń. Bar­dzo dzię­kuję Celi­nie za przy­go­to­wa­nie i pro­wa­dze­nie zajeć.

 

3 powody dlaczego chciałam wziąć udział w szkoleniu:

1. Warto rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności. Najlepsza inwestycja w życiu? To inwestycja w samego siebie. Nigdzie nie wkładając swojej pracy nie odczujesz tego, jak wtedy gdy zaczniesz wkładać w siebie.
2. Warto poznawać ludzi, tym bardziej ludzi, którzy też chcą coś robić. Warto wymieniać się doświadczeniami, uwagami, warto się cieszyć z własnej obecności wśród ludzi wartościowych.
3. Warto korzystać z możliwości darmowych szkoleń, które później będziemy mieli możliwość sprawdzić w praktyce. Chyba nie ma nic lepszego. Narzekasz że na studiach sama teoria? Weź udział w szkoleniu, później sprawdzaj się w praktyce.

Marta Pyrkosz – uczestnika szkolenia

#ProjektorToMy - podziel się wiadomością!

GALERIA