Chat with us, powered by LiveChat
ZALOGUJ SIĘ KONTAKT

Sekrety nauk ścisłych

Karolina Sobot, 14 listopada 2016

Szko­le­nie jed­no­dniowe „Sekrety nauk ści­słych, czyli jak zafa­scy­no­wać dzieci i mło­dzież naukami ści­słymi” zre­ali­zo­wa­li­śmy 4 listo­pada na terenie Instytutu Chemii  Uniwersytetu w Białymstoku. Nasze spo­tka­nie roz­po­czę­li­śmy od zało­żeń pro­gramu Projektor, które wzbu­dzały zain­te­re­so­wa­nie wśród nowych uczest­ni­ków pro­gramu. Zabawy inte­gra­cyjne, pozwo­liły nam zmniejszyć stres związany z nową sytuacją oraz spo­wo­do­wały, że już od początku wszyst­kich ogar­niał entuzjazdm do działania. Następ­nie prze­szli­śmy do ucze­nia się i prze­ka­zy­wa­nia wie­dzy ogól­nej oraz prak­tycz­nej. Liczne doświad­cze­nia  chemiczne  pozwo­liły uczestnikom poczuć się jak dzieci. Współ­praca grup  i wymiana poglą­dó­w oparta była o radość two­rze­nia. Uczest­nicy z uwagą przy­glą­dali się efek­tom doświad­czeń, które w pro­sty spo­sób można je wyko­nać. Widziałem, że moje wskazówki poma­gały lepiej zro­zu­mieć i prze­ka­zać wie­dzę z zakresu nauk ści­słych.

Szko­le­nie Artura było bar­dzo dobrze spę­dzo­nym cza­sem – mówił Paweł Grze­siak (nowy uczest­nik pro­gramu). Uwa­żam, że umie­jęt­no­ści, które naby­łam pod­czas warsz­ta­tów, zde­cy­do­wa­nie przy­da­dzą mi się w pracy z dziećmi i dzia­ła­nia w pro­gra­mie Pro­jek­tor – wolon­ta­riat stu­dencki– mówiły Ewa Kuczyń­ska, Ange­lika Bara­now­ska, Domi­nika Chyża i Ewa Gołę­biew­ska, które wspól­nie prze­pro­wa­dzały doświad­cze­nia”.

W trak­cie szko­le­nia pod­czas prze­rwy kawo­wej  odbyła się wymianą  doświad­czeń w pracy z dziećmi. Dzięki uprzej­mo­ści władz Insty­tutu Che­mii Uni­wer­sy­tetu w Bia­łym­stoku szko­le­nie było prze­pro­wa­dzone w nowo­cze­snym labo­ra­to­rium, które wzbu­dzało wiele zain­te­re­so­wa­nia.

Na zakończenie, 3 wskazówki dla nowych studentów w Programie:

  1. Stawiaj sobie cele tak, by je osiągać – nie bój się podejmować nowych działań. Pamiętaj – nie jesteś sam! Są inni  wolontariusz echętni do pomocy.
  2. Pamiętaj, że w grupie więcej zdziałasz niż byś pracował sam.
  3. Dziel się swo­imi umie­jęt­no­ściami  pobudzi cię to do kreatywnego myślenia i dalszego działania.

Artur Grycz

#ProjektorToMy - podziel się wiadomością!

GALERIA