Chat with us, powered by LiveChat
DOŁĄCZ KONTAKT

Zakręć Kołem z Projektorem

Karolina Sobot, 4 grudnia 2016

Inicjatywa „Zakręć Kołem z PROJEKOREM” odbyła się 16 listo­pada w Kielcach. Tego dnia ekipa rze­szow­skich Wolon­ta­riu­szek Pro­jek­tora odwie­dziła Wydział Peda­go­giczny i Arty­styczny Uni­wer­sy­tetu Jana Kocha­now­skiego .

Akcja miała na celu poin­for­mo­wa­nie kie­lec­kich stu­den­tów o moż­li­wo­ściach jakie daje Pro­gram „PROJEKTOR – wolon­ta­riat stu­dencki” i zapro­sze­nie ich do współ­pracy. W woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim Pro­gram był do tej pory mało roz­po­zna­walny, ale mam nadzieję że moja ini­cja­tywa zachęciła do dzia­ła­nia nie­jed­nego stu­denta.

Desz­czowa pogoda i niska tem­pe­ra­tura spra­wiła, że duże zain­te­re­so­wa­nie budziła moż­li­wość napi­cia się her­baty z Wolon­ta­riusz­kami przy sto­isku pro­mo­cyj­nym. Akcje umi­lały rów­nież gry plan­szowe przy któ­rych  prze­rwy między zaję­ciami upły­nęły zdecydowanie szyb­ciej. Tema­tami roz­mów były opo­wie­ści z naszych pro­jek­tów.

Wie­czo­rem zain­te­re­so­wane osoby mogły uczest­ni­czyć w spo­tka­niu, gdzie uzy­skały szcze­gó­łowe infor­ma­cje na temat zasad dzia­ła­nia Pro­gramu. Został też ogło­szony kon­kurs na naj­lep­szy sce­na­riusz pro­jektu edu­ka­cyj­nego w któ­rym wygrać można atrak­cyjne nagrody min. bilety do kina Helios, bony na posiłki w North Fish i kar­nety na krę­gle w MK Bow­ling. Cały dzień upły­nął w mgnie­niu oka, bar­dzo chęt­nie odwie­dzę jesz­cze kie­dyś kie­lec­kich stu­den­tów.

Chcia­ła­bym podzię­ko­wać Mag­dzie Jurasz Wioli Pępek i Oksa­nie Mar­czak za pomoc i zara­ża­nie pozy­tywną ener­gią tego dnia. Na szcze­gólną uwagę i podzię­ko­wa­nie zasłu­gują Pau­lina, Kasia i Agata – stu­dentki z Kielc, które wło­żyły duży wkład w wyda­rze­nie i z wiel­kim entu­zja­zmem towa­rzy­szyły Nam przez więk­szość dnia.

Moje rady dla  wolontariuszy:

  1. Nie bój się wyzwań, cza­sem warto wyjść ze swo­jej strefy kom­fortu i wyru­szyć w nie­znane.
  2. Bądź spon­ta­niczny i proś o pomoc nie tylko zna­jo­mych. Agatę pozna­łam przed ini­cja­tywą, kon­takt zna­la­złam przy­pad­kiem a prośba o pomoc była począt­kiem zna­jo­mo­ści.
  3. Trak­tuj nie­po­wo­dze­nie jako próbę sił, a nie jako porażkę.

Joanna Niemiec – Ambasadorka ścieżki Liderzy Programu „Projektor – wolontariat studencki”

#ProjektorToMy - podziel się wiadomością!

GALERIA